Dr inż. arch. kraj. Daniel Skarżyński –Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku Architektura Krajobrazu. W 2008 roku uzyskał stopień mgr inż. będąc laureatem II miejsca w konkursie Wrocławska Magnolia w kategorii projektowo-planistycznej za prace pt.”Projekt roślinnych ścian na obiektach dydaktycznych we Wrocławiu”. W ramach rozpoczętych badań naukowych na studiach doktoranckich założył w 2009 roku pierwszy w Polsce autorski obiekt doświadczalny z zewnętrznymi wertykalnymi ogrodami, gdzie wykonał szczegółowe pomiary umożliwiające ocenę rozkładu temperatury wokół paneli roślinnych, zużycia wody na podlewanie oraz stanu roślinności. Podczas studiów doktoranckich w 2010 roku był laureatem stypendium „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” – Stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznawane dla doktorantów w celu wsparcia badań, które w najlepszy sposób przyczynią się do rozwoju województwa. W 2014 roku uzyskał stopień dr inż. broniąc prace pt. „Kształtowanie się stosunków wodnych i termicznych w systemach roślinnych ścian”.

Prowadzone prace badawcze ściśle związane są alternatywnymi formami zieleni – w szczególności zagadnieniami dotyczącymi zielonych dachów i roślinnych ścian. Jest autorem monografii, artykułów naukowych i popularno-naukowych skupiających się wokół problematyki zieleni miejskiej. Jako współzałożyciel firmy Greenarte Sp. z o.o. stale współpracuje z przedstawicielami Urzędów Miejskich Polskich miast biorąc udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach mających na celu popularyzację nowoczesnych technologii w zakresie zielonej infrastruktury. W ramach prowadzonych prac rozwojowych opracował pierwszy w Polsce system zewnętrznych pionowych ogrodów przystosowanych do polskich warunków klimatycznych. Jest także autorem ponad 300 projektów wewnętrznych i zewnętrznych roślinnych ścian w Polsce wykonanych według autorskiej technologii.

W 2010 roku był członkiem zespołu zajmującego się opracowaniem Standardów w zakresie kształtowania zieleni miejskich tras komunikacyjnych na przykładzie Wrocławia zatwierdzonych rozporządzeniem prezydenta Wrocławia. Opracowanie zawiera pierwsze Polsce wytyczne dotyczące możliwości stosowania pionowych ogrodów w miejscach trudnych do zagospodarowania zielenią konwencjonalną. W 2018 roku był współautorem Standardów kształtowania zieleni w Łodzi poruszając zagadnienia dotyczące zakładania zieleni niekonwencjonalnej w przestrzeni publicznej – zielone dachy, roślinne ściany.

Od 10 lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” pełniąc obecnie funkcję skarbnika w zarządzie. W ramach pracy w stowarzyszeniu uczestniczył w licznych projektach, warsztatach w kraju i za granicą popularyzujących zganienia związane z zielonymi dachami i roślinnymi ścianami. Jest współautorem pierwszego w Polsce poradnika dla gmin pt. „ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA ZIELONYCH DACHÓW I ŻYJĄCYCH ŚCIAN” opracowanego w ramach międzynarodowego projektu Ogród nad Głową.

Daniel Skarżyński